Algemene leveringsvoorwaarden

(ECKG)Artikel 1 Definities

Opdrachtnemer is Rondomzorg welke gebruiker is van deze algemene voorwaarden. Opdrachtgever is diegene waarmee Rondomzorg een overeenkomst aangaat dan wel aan wie een aanbieding wordt gedaan.

Artikel 2 Algemeen

 1. De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, werkzaamheden, opdrachten en overeenkomsten tussen Rondomzorg en opdrachtgevers, respectievelijk hun rechtsopvolgers. Standaardvoorwaarden van de opdrachtgever gelden uitsluitend wanneer deze door Rondomzorg zijn aanvaard, met schriftelijke bevestiging.
 2. Onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle opdrachten met Rondomzorg, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.
 3. Indien een of meerdere van de bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. Rondomzorg en opdrachtgever zullen alsdan in overleg treden om nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk naar de geest van de oorspronkelijke bepaling wordt gehandeld.
 4. Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is dan dient deze situatie worden beoordeeld naar de geest van deze voorwaarden en de tussen partijen geldende overeenkomst.

Artikel 3 Offertes

 • De door Rondomzorg gemaakte offertes en aanbiedingen zijn vrijblijvend tenzij een termijn van aanvaarding is gesteld. Indien geen aanvaardingstermijn is gesteld kan aan de offerte of aanbieding op generlei wijze enig recht worden ontleend indien het betreffende aanbod in de tussentijd niet meer beschikbaar is.
 • De prijzen in de genoemde offertes zijn, voor zover BTW van toepassing is, exclusief BTW.
 • Offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.
 • Rondomzorg kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat (een deel van) de inhoud van de offerte een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

Artikel 4 Ter beschikking stelling van informatie en medewerking
De opdrachtgever verstrekt Rondomzorg tijdig alle documenten, informatie en contacten die nodig zijn voor een goede uitvoering van de overeengekomen dienstverlening.

Artikel 5 Uitvoering van de overeengekomen werkzaamheden en het betrekken van derden daarbij

 1. Rondomzorg zal de overeengekomen werkzaamheden uitvoeren naar beste inzicht, deskundigheid en vermogen.
 2. Rondomzorg heeft het recht (delen van) het werk door derden te laten uitvoeren indien dit gewenst is.
 3. Rondomzorg aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de werkzaamheden die door derden worden verricht voorzover deze zelf een overeenkomst met opdrachtgever is aangegaan.
 4. Rondomzorg is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Rondomzorg is uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor Rondomzorg kenbaar behoorde te zijn.
 5. Indien tijdens de uitvoering van de overeengekomen diensten blijkt dat, voor een behoorlijke uitvoering daarvan, het noodzakelijk is om de overeenkomst te wijzigen of aan te vullen dan zullen partijen tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de overeenkomst overgaan.

Artikel 6 Afzegging afspraak

 1. Bij ambulante en/of geplande zorg, niet dagprogramma en/of 24-uurszorg, dient de zorgvrager 24 uur van tevoren te annuleren. Bij gebreke hiervan wordt de betreffende dienstverlening in rekening gebracht.
 2. Bij dagprogramma’s en/of 24-uurszorg dient de opdrachtgever en/of de zorgvrager 3 weken van tevoren te annuleren. Bij gebreke hiervan wordt de betreffende dienstverlening in rekening gebracht. In bijzondere situaties wordt overleg gepleegd.
 3. Voor specifieke diensten zullen afzonderlijke afspraken worden gemaakt.

Artikel 7 Beëindiging van overeenkomst

Opzegging

 1. De opdrachtgever kan de overeenkomst, voor bepaalde en onbepaalde tijd, beëindigen door middel van schriftelijke opzegging met in achtneming van een opzegtermijn van een maand. In goed overleg kan worden afgeweken van de opzegtermijn.
 2. Rondomzorg kan de overeenkomst voor bepaalde tijd alleen tussentijds beëindigen als daar gewichtige redenen voor zijn zoals bedoeld in het Burgerlijk Wetboek. Hierbij geldt een opzegtermijn van een maand waarvan in onderling overleg kan worden afgeweken. Deze opzegtermijn van een maand geldt niet indien er dringende redenen zijn waardoor Rondomzorg in alle redelijkheid niet meer gehouden kan worden aan uitvoering van de overeengekomen werkzaamheden. Dringende redenen kunnen bijvoorbeeld zijn gevaarlijk of ontoelaatbaar gedrag van de zorgvrager.
 3. Rondomzorg kan de overeenkomst voor onbepaalde tijd beëindigen zonder gewichtige reden door middel van opzegging met inachtneming van een opzegtermijn van een maand.

 

De overeenkomst eindigt direct bij:

 1. overlijden van de budgethouder;
 2. faillissement of bij verlening van surséance van betaling van Rondomzorg
 3. bij beslissing door het indicatie-orgaan of gemeente dat de budgethouder geen recht meer heeft op geïndiceerde zorg.

Artikel 8 Tarieven

 1. Rondomzorg kan gedurende de looptijd van de overeenkomst jaarlijks een tariefsverhoging doorvoeren welke maximaal gelijk is aan de indexering voor dat jaar.
 2. Rondomzorg zal de opdrachtgever het voornemen tot verhoging van het tarief schriftelijk kenbaar maken. Rondomzorg zal daarbij de omvang van en de datum waarop de verhoging zal ingaan vermelden.

Artikel 9 Betalingsvoorwaarden

 1. Betaling dient te geschieden binnen twee weken na de factuurdatum, tenzij door de opdrachtgever en Rondomzorg anders is overeengekomen. Bezwaren tegen de hoogte van de declaraties schorten de betalingsverplichting niet op.
 2. Na de vervaldatum is de opdrachtgever in verzuim en heeft Rondomzorg het recht de wettelijke rente en 15% incassokosten met een minimum van € 25,00 te berekenen.
 3. Indien de betaling langer dan 1 maand achterwege blijft, kan Rondomzorg de uitvoering van de overeengekomen diensten opschorten totdat betaling is geschiedt.
 4. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de opdrachtgever zijn de vorderingen van Rondomzorg op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.
 5. Rondomzorg heeft het recht de door opdrachtgever gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente.
 6. Opdrachtgever blijft ten allen tijde verantwoordelijk voor het voldoen van de factuur. Ook indien betaling via een derde uitblijft.

Artikel 10 Klachten/geschillen

 1. Indien in geval van een klacht in onderling overleg niet tot overeenstemming wordt gekomen dan dient de opdrachtgever of de zorgvrager gebruik te maken van de klachtenprocedure.
 2. Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door de opdrachtgever of de zorgvrager schriftelijk te worden gemeld bij het secretariaat van Rondomzorg: postbus 2737 | 8901AE Leeuwarden. De klacht dient zo gedetailleerd mogelijk omschreven te worden zodat Rondomzorg in staat is adequaat te reageren. Een afschrift van de klacht wordt naar de directie en naar de Stichting Expertisecentrum Klacht- en Gezondheidsrecht (ECKGhttps://eckg-klachten.nl/ gezonden.
 3. Indien het onmogelijk gebleken is een geschil als hiervoor bedoeld op te lossen door middel van de klachtenprocedure dan kan de zorgvrager de kwestie voorleggen aan, in geval het WMO zorg of jeugdzorg betreft, de gemeente, in geval WLZ, ZvW aan de Geschillencommissie, https://www.degeschillencommissie.nl/consumenten/.
 4. Indien een klacht gegrond is zal Rondomzorg de werkzaamheden alsnog verrichten indien en voor zover dit nog zinvol is. Indien nakoming niet meer zinvol is dan zal Rondomzorg zorgen voor terugbetaling van een eventueel onverschuldigd geworden betaling.

Artikel 11 Aansprakelijkheid
Voor elke door Rondomzorg aanvaarde opdracht geldt dat sprake is van een inspanningsverplichting. Rondomzorg kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor niet behaalde resultaten. Rondomzorg is uitsluitend aansprakelijk voor tekortkomingen in de uitvoering van de opdracht die het gevolg zijn van onzorgvuldigheid en ondeskundigheid bij het uitbrengen van adviezen en het uitvoeren van diensten.
Indien Rondomzorg aansprakelijk is voor directe schade, dan is die aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het declaratiebedrag per betalingsperiode. Aansprakelijkheid is ten allen tijde beperkt tot maximaal het bedrag van de door de assuradeur van Rondomzorg in het voorkomende geval te verstrekken uitkering.
In afwijking van hetgeen onder 2. van dit artikel is bepaald, wordt bij een opdracht met een langere looptijd dan zes maanden, de aansprakelijkheid verder beperkt tot het over de laatste zes maanden verschuldigde honorariumgedeelte.
In geen geval kan aanspraak worden gedaan op vergoeding van schade veroorzaakt door derving van inkomsten van opdrachtgever (op enigerlei wijze dan ook ontstaan) of op indirecte schade en gevolgschade.
Rondomzorg is niet aansprakelijk voor schade ontstaan ten gevolge van noodzakelijke gepaste maatregelen bij overschrijding van onacceptabele en/of gevaar opleverende gedragingen van de zorgvrager.

Artikel 12 Schade veroorzaakt door zorgvrager
De zorgvrager is aansprakelijk voor schade door hem/haar veroorzaakt aan Rondomzorg, medewerkers hiervan en derden welke betrokken zijn bij de uitvoering van deze overeenkomst.

Artikel 13 Overmacht
Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt.
Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Rondomzorg geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Rondomzorg niet in staat is de verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van Rondomzorg, ziekte en/of arbeidsongeschiktheid daaronder begrepen.
Rondomzorg heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat Rondomzorg zijn verplichtingen had moeten nakomen.
Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de opdracht opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is ieder van de partijen gerechtigd de opdracht te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
Voorzover Rondomzorg ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk zijn verplichtingen uit de opdracht is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Rondomzorg gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte apart te declareren. Opdrachtgever is gehouden deze declaratie te voldoen als ware het een afzonderlijke opdracht.

Artikel 14 Geheimhouding
Rondomzorg verplicht zich tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie rondom uitvoering van de overeenkomst.
Indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, Rondomzorg gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken, en Rondomzorg zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is Rondomzorg niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is de wederpartij niet gerechtigd tot ontbinding van de opdracht op grond van enige schade, hierdoor ontstaan.

Artikel 16 Toepasselijk recht
Op elke opdracht tussen Rondomzorg en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing; ook indien opdrachtgever woonachtig of gevestigd is in het buitenland.