Klachtenprocedure

Onze bedoeling met een klachtenprocedure is om voor klanten de mogelijkheid te scheppen om op en aanmerkingen en / of klachten bespreekbaar te maken. Onze insteek is dat een klant die klaagt een klant is om te koesteren: hij of zij wil graag klant blijven maar wil dat zaken anders of beter aangepakt worden. Wij willen graag van onze klanten leren. Het is natuurlijk ook zo dat een klant, zeker als hij / zij een probleem heeft met een van onze medewerkers, misschien een zekere mate van afhankelijkheid kan ervaren. Om die reden hebben wij een onafhankelijk klachtenfunctionaris van de Stichting Expertisecentrum Klacht- en Gezondheidsrecht.

https://eckg-klachten.nl/

Als een klant van Rondomzorg het ergens niet mee eens is, zich benadeeld voelt of er anderszins iets is dat de zorgverlening bemoeilijkt, dan gaat Rondomzorg er van uit dat die klant de werker in kwestie of de leidingevende daarvan op de hoogte stelt en hierover in gesprek gaat.
Mocht het vertrouwen dusdanig geschaad zijn dat dit niet kan, of er andere zwaarwegende redenen zijn dan kunnen onderstaande stappen gevolgd worden:

  1. Een klacht dient schriftelijk gemeld worden bij het secretariaat van Rondomzorg: postbus 2737 | 8901AE Leeuwarden
  2. Het secretariaat zal de klacht doorgeven aan de leidinggevende van de afdeling die het betreft en een afschrift van de klacht doorsturen naar mw. Suzanne Binda-Benist, onafhankelijk klachtenfunctionaris van de Stichting Expertisecentrum Klacht- en Gezondheidsrecht. Ook de directie van Rondomzorg krijgt een afschrift van de klacht.
  3. De leidinggevende zal de klant (en een eventuele steunfiguur / vertegenwoordiger) binnen 10 werkdagen uitnodigen voor een gesprek. De bedoeling van dit gesprek is om te zien of er zodanig iets veranderd kan worden dat de klant goed geholpen kan worden. Van het gesprek wordt een kort verslag gemaakt waarin gemaakte afspraken duidelijk verwoord worden. Er wordt een afspraak gemaakt voor een tweede gesprek om te controleren of de gemaakte afspraken ook resultaat hebben. Een kopie van het gespreksverslag zal ook naar mw. Binda-Benist en de directie gestuurd worden.

Als een klant niet de ruimte voelt om bij de leidinggevende te melden, of als bovenstaande stappen niet tot bevredigend resultaat leiden, kan er contact gezocht worden met mw. Binda-Benist. Zij zal dan bemiddelen tussen de klant en Rondomzorg.

Conform de Wet Kwaliteit en Klachten Gezondheidszorg is Rondomzorg aangesloten bij de Stichting Geschillencomissies Consumentenzaken. Mocht u er met bovenstaande klachtenprocedure niet uit komen dan kunt u contact met hen opnemen. De Wkkgz betreft overigens alleen de Ziektekostenverzekeringswet en de Wet Langdurige Zorg. Jeugdzorg en de WMO vallen daar niet onder en voor die zorgvormen kunt u (nog) niet terecht bij de Geschillencomissie.

Van alle contacten in deze klachtenprocedure zal een dossier bijgehouden worden. Dit dossier zal te allen tijde ter inzage zijn voor de klager.

Mw. Binda-Benist is op de volgende wijze bereikbaar:
E‑mailadres: s.binda@eckg.nl
Telefoonnummer: 023–7001210
(Algemeen nummer 9.00 – 12.00 ma t/m vr)

De geschillencomissie kunt u als volgt vinden:
www.degeschillencommissie.nl/consumenten/
Telefoonnummer: 070–3105310