Voorwaarden en contra-indicaties

Voor het leveren van zorg door Rondomzorg moet aan de volgende volgende voorwaarden worden voldaan:

 1. De zorgvrager past binnen de doelgroep van Rondomzorg¹;
 2. De zorgvrager heeft geen acute verslavingsproblematiek; indien dit wel het geval is wordt er goed nagegaan of er een behandeltraject loopt,  hoe het beloop hiervan is en of er sprake is van positief behandelresultaat. Indien er geen helderheid is over het behandeltraject is acute verslavingsproblematiek een hard uitsluitingscriterium. Wel zorg leveren is wel mogelijk als: 
  1. er sprake is van een succesvol behandeltraject in afrondings- of uitstroomfase en nazorg door de behandelende instelling;
  2. er geen sprake is van gedrag dat overmatig overlast of ernstige risico’s veroorzaakt ofwel voor de cliënt zelf of voor zijn omgeving;
  3. als er toezicht is van reclassering;
  4. als er toezicht is van forensische psychiatrie.

Contraïndicaties

 • Ernstige psychiatrische actieve (secundaire) problematiek anders dan lvb zoals: 
  • psychose,
  • ernstige depressie,
  • dissociatieve identiteitsstoornissen en ernstige persoonlijkheidsstoornissen welke actief aanwezig zijn.
 • Dusdanig medicatiegebruik dat de cliënt / patiënt niet meer voldoende op cognitief niveau aan te spreken is;
 • Ernstig drugs- en middelengebruik;
 • Ernstige gedragsproblematiek met risico’s voor de veiligheid van de cliënt of zijn/haar omgeving;
 • Veroordeling voor seksueel grensoverschrijdend gedrag (zedendelict);
 • Waaktoezicht nodig tussen 22:00 en 07:00;
 • Een lichamelijke beperking of chronische ziekte waarvoor medische of verzorgende handelingen nodig zijn;
 • Noodzakelijk zijn van het inzetten van vrijheidsbeperkende maatregelen.

Nuancering

Indien er t.a.v. de contra-indicaties een behandelaanbod geleverd wordt kan in overleg met de behandelaar bepaald worden of de contra-indicatie vervalt. Kijkrichting in zijn algemeenheid hierbij is dat het behandelaanbod in de eindfase is en er dus sprake is van uitstroom of afschaling.
Ook wordt hierbij gekeken naar de GAF score (DSM IV), de mate van sociale redzaamheid en maatschappelijke partipatie en beschermende factoren vanuit het sociaal competentiemodel ten opzichte van vaardigheidstekorten. Er kan van contraïndicaties afgeweken worden waarbij e.e.a. gewogen wordt en gedragswetenschapper en leidinggevende samen met de intaker en het cliëntsysteem een gewogen beslissing nemen. Eventuele voorwaarden worden vastgelegd in het zorgplan.

Randvoorwaardelijk

De financiering van de zorg is gegarandeerd; ²

Risicovorming

Zowel randvoorwaardelijk als inhoudelijk, op individueel niveau en bedrijfsniveau.
De zorgvrager vormt door zijn/haar gedrag geen gevaar voor werkers of andere cliënten van Rondomzorg of het bedrijf en eventuele risico’s kunnen worden afgedicht ook voor andere cliënten.
Het in zorg nemen van de cliënt kan alleen als er geen risico’s zijn voor de cliënt of eventueel kunnen ontstaan op individueel niveau en kan wel als ze kunnen worden afgedicht
1 en 2 worden getoetst tijdens de kennismaking en door de gedragswetenschapper en leidinggevende.  Bij twijfel ook nog door de directie middels een risicoanalyse.

 

¹ Doelgroep Rondomzorg: kinderen, jongeren en (jong) volwassenen met een verstandelijke beperking ‑ondergrens ongeveer een IQ van 50, te bepalen door een gedragswetenschapper- en of een psychische beperking; gezinnen waarvan één of beide ouders binnen voorgaande doelgroepbeschrijving vallen; kinderen, jongeren en (jong) volwassenen met een ontwikkelingsstoornis; mensen met een combinatie van voorgaande factoren.

² igv. wlz zorg is er vanuit Zorgkantoor Friesland een toewijzing naar Rondomzorg nodig, Rondomzorg heeft een contract voor het leveren van Zorg In Natura. Is er sprake van een pgb dan is er een toekenningsbeschikking en een valide factuuradres nodig. Igv wmo zorg is er een contract met een gemeente óf een pgb dat aan voorgaande criteria voldoet, of een vorm van onderaanneming