Biofeedback Hartcoherentietraining

Kinderen en Jeugd

Kin­de­ren en jon­ge­ren met AD(H)D, Autis­me Spec­trum Stoor­nis­sen en bijv. ODD heb­ben vaak moei­te met stress­vol­le situ­a­ties, impuls- en agres­sie­re­gu­la­tie. Alhoe­wel de oor­za­ken ver­schil­lend zijn kun­nen wij deze kin­de­ren wel gereed­schap­pen bie­den om hier­mee om te gaan. Die gereed­schap­pen wer­ken op een aan­tal ver­schil­len­de wij­zen: mind­full­ness based, psy­cho­mo­to­risch en cog­ni­tief gedrags­the­ra­peu­tisch.

Hartcoherentietraining

Ons auto­no­me zenuw­stel­sel bestaat uit twee deel­sys­te­men: het sym­pa­tisch zenuw­stel­sel en het para­sym­pa­tisch zenuw­stel­sel. Het sym­pa­ti­sche zenuw­stel­sel is ons “gas­pe­daal” zoals de Fran­se psy­chi­a­ter dr. Davis Ser­van-Schrei­ber het noemt in zijn boek “Uw Brein Als Medi­cijn”. Het zorgt voor “vecht – vlucht” reac­ties en bijv. de afschei­ding van hor­mo­nen als adre­na­li­ne en nor­adre­na­li­ne. Het sym­pa­tisch zenuw­stel­sel ver­hoogt het hart­rit­me.
Het para­sym­pa­tisch zenuw­stel­sel is dan dus het rem­pe­daal. Het scheidt de neu­ro­trans­mit­ter ace­tyl­cho­li­ne af, die hoort bij rust en ont­span­ning. Het para­sym­pa­ti­sche deel­sys­teem ver­traagt het hart­rit­me.

Vaak zijn de vari­a­ties in onze hart­slag zwak en cha­o­tisch. Gas en rem­pe­daal rege­len de hart­slag op een onrus­ti­ge en onre­gel­ma­ti­ge manier. Door te trai­nen kun je leren de afre­ge­ling van je hart krach­tig en regel­ma­tig te laten ver­lo­pen: je hart­rit­me is dan cohe­rent. Rond­om­zorg maakt hier­voor gebruik van soft­wa­re van het Heart­math Insti­tu­te (het emWa­ve® PC Stress Reduc­tie Sys­teem). Hier­bij gaat het om Hart Rit­me Vari­a­bi­li­teit (HRV). Het emWa­ve® PC Stress Reduc­tie Sys­teem geeft visu­e­le infor­ma­tie over de mate van cohe­ren­tie van het hart­rit­me. Door tege­lij­ker­tijd ont­span­nings­oe­fe­nin­gen te doen (met name adem­ha­ling en aan­dacht­sme­di­ta­tie) kun je de mate van cohe­ren­tie beïn­vloe­den. Door dit een aan­tal malen per week te doen kun je jezelf trai­nen om snel te ont­span­nen en in balans te zijn en blij­ven.

Door te trai­nen om hun Hart Rit­me Vari­a­bi­li­teit te beïn­vloe­den en snel hart­co­he­ren­tie te berei­ken geef je kin­de­ren en jon­ge­ren een intern stuk­je gereed­schap om stress te redu­ce­ren en om impul­sen en agres­sie beter te regu­le­ren.

Resultaatmeting

Om resul­taat te kun­nen meten heeft Rond­om­zorg de beschik­king over de CBL, TRF, YSR sco­rings­for­mu­lie­ren van Ase­ba. Door voor­af, tij­dens en na de trai­nin­gen een meting te doen kan het resul­taat en de voort­gang inzich­te­lijk gemaakt wor­den.

Print Friendly, PDF & Email