Disclaimer

Alge­meen
Gebruik van deze site en de daar­mee ver­bon­den sites van Rond­om­zorg is onder­wor­pen aan de onder­staan­de voor­waar­den en beper­kin­gen. Toe­gang tot en het gebruik van deze site bete­kent dat de gebrui­ker instemt met het onder­staan­de en de alge­me­ne voor­waar­den van Rond­om­zorg.

Gebruik web­si­te
De op deze web­si­te getoon­de infor­ma­tie wordt door Rond­om­zorg met zorg samen­ge­steld, maar voor de juist­heid en vol­le­dig­heid daar­van kan niet wor­den inge­staan. Rond­om­zorg ver­strekt met deze web­si­te infor­ma­tie over (zorg gere­la­teer­de) pro­duc­ten en dien­sten die door Rond­om­zorg wor­den aan­ge­bo­den. Wij­zi­gin­gen kun­nen zon­der voor­af­gaan­de mede­de­ling wor­den aan­ge­bracht.

Infor­ma­tie van der­den, pro­duc­ten en dien­sten
Ver­wij­zin­gen of hyper­links naar ande­re sites die niet het eigen­dom zijn van Rond­om­zorg, zijn slechts opge­no­men ter infor­ma­tie van de gebrui­ker van deze site. Hoe­wel Rond­om­zorg uiterst selec­tief is ten aan­zien van de sites waar­naar ver­we­zen wordt, kan zij niet instaan voor de inhoud en het func­ti­o­ne­ren daar­van, noch voor de kwa­li­teit van even­tu­e­le pro­duc­ten en/of dien­sten die daar­op wor­den aan­ge­bo­den. Rond­om­zorg geeft geen enke­le garan­tie noch aan­vaardt zij eni­ger­lei aan­spra­ke­lijk­heid met betrek­king tot de inhoud van der­ge­lij­ke sites.

Intel­lec­tu­e­le eigen­doms­rech­ten
Alle op deze site afge­beel­de gege­vens, waar­on­der begre­pen tek­sten, foto’s, illu­stra­ties, gra­fisch mate­ri­aal, (handels)namen, logo’s, waren- en dienst­mer­ken, zijn in eigen­dom of licen­tie bij Rond­om­zorg en wor­den beschermd door data­bank­recht, auteurs­recht, mer­ken­recht en/of enig ander intel­lec­tu­eel eigen­doms­recht. De (intel­lec­tu­e­le) eigen­doms­rech­ten gaan op geen enke­le wij­ze over op (rechts)personen die toe­gang krij­gen tot deze site. De inhoud van deze site mag slechts wor­den gebruikt voor niet-com­mer­ci­ë­le pri­vé­doel­ein­den. Het is de gebrui­ker van deze site niet toe­ge­staan de inhoud van deze site te ver­me­nig­vul­di­gen, door te stu­ren, te dis­tri­bu­e­ren, te ver­sprei­den of tegen ver­goe­ding beschik­baar te stel­len aan der­den, zon­der de voor­af­gaan­de uit­druk­ke­lij­ke, schrif­te­lij­ke, toe­stem­ming van Rond­om­zorg.

Geen aan­spra­ke­lijk­heid
Iede­re aan­spra­ke­lijk­heid voor even­tu­e­le scha­de ten gevol­ge van toe­gang tot en gebruik van deze site wordt door Rond­om­zorg uit­druk­ke­lijk afge­we­zen. Tevens wordt geen garan­tie gebo­den voor het fout­loos en onon­der­bro­ken func­ti­o­ne­ren van deze site. Hoe­wel Rond­om­zorg zich tot het uiter­ste inspant om de inhoud van deze site zo actu­eel en vol­le­dig moge­lijk te hou­den, kan zij geen enke­le garan­tie bie­den voor de nauw­keu­rig­heid, gel­dig­heid, vol­le­dig­heid of actu­a­li­teit van de infor­ma­tie die op deze site wordt gepu­bli­ceerd of waar­toe via deze site toe­gang wordt gebo­den. Rond­om­zorg aan­vaardt in dat ver­band geen enke­le aan­spra­ke­lijk­heid.

Toe­pas­se­lijk recht
Op deze site en op deze dis­clai­mer is het Neder­lands recht van toe­pas­sing.

Wij­zi­gin­gen

De infor­ma­tie, prij­zen van pro­duc­ten en aan­be­ve­lin­gen kun­nen zon­der voor­af­gaan­de mede­de­ling wor­den gewij­zigd. Rond­om­zorg ver­strekt door mid­del van deze site infor­ma­tie over zorg, trai­nin­gen en ande­re daar­aan ver­wan­te dien­sten. Aan deze infor­ma­tie kun­nen geen rech­ten wor­den ont­leend.

Klach­ten­ser­vi­ce

Rond­om­zorg stelt het bij­zon­der op prijs wan­neer u uw vraag, pro­bleem of klacht ken­baar maakt. Zo kan Rond­om­zorg pro­be­ren een pas­sen­de oplos­sing te vin­den. Boven­dien biedt het Rond­om­zorg de kans om de ser­vi­ce aan u en ande­re klan­ten te ver­be­te­ren. Zie hier­voor de gege­vens bij con­tact.

Print Friendly, PDF & Email