Gedragscode

Wij wil­len graag dat cli­ën­ten aan wie de Rond­om­zorg­groep (waar­on­der val­lend Rond­om­zorg BV, Moto­zorg, Tromp­the­a­ter, Kat­ten­ca­fé Poes­Pas en DARE! Trai­ning en Advies B.V. en ver­der te noe­men Rond­om­zorg) haar zorg- en dienst­ver­le­ning aan­biedt, daar­over tevre­den zijn. Ook vin­den wij het belang­rijk dat onze mede­wer­kers met ple­zier hun werk doen. De wij­ze waar­op ieder­een met elkaar omgaat is hier­voor door­slag­ge­vend. In deze gedrags­co­de wordt beschre­ven wat Rond­om­zorg in dat ver­band van een ieder ver­wacht.

Rond­om­zorg wil dat deze gedrags­co­de meer is dan een papie­ren tij­ger. Daar­om is deze gedrags­co­de ook op onze web­si­te geplaatst, zodat deze bekend is bij onze cli­ën­ten, en samen­wer­kings­part­ners. Daar­naast zal aan alle mede­wer­kers van Rond­om­zorg een exem­plaar van de gedrags­co­de wor­den uit­ge­reikt. Alle mede­wer­kers, cli­ën­ten en samen­wer­kings­part­ners die­nen zich aan deze gedrags­co­de te hou­den in hun rela­tie met of namens de orga­ni­sa­tie.

Wan­neer er situ­a­ties ont­staan waar­bij er menings­ver­schil­len zijn over de nor­men en waar­den die in deze gedrags­co­de ver­meld staan, kun­nen deze altijd bespro­ken wor­den met de direct lei­ding­ge­ven­de, de ver­trou­wens­per­soon.

De doe­len van de gedrags­co­de zijn:

 • Het bestrij­den en voor­ko­men van agres­sie, racis­me, leef­tijds­dis­cri­mi­na­tie en dis­cri­mi­na­tie in alge­me­ne zin, (sek­su­e­le) inti­mi­da­tie;
 • Het goe­de ima­go van onze orga­ni­sa­tie bewa­ken en behou­den;
 • Het bescher­men van de werk­ne­mer.
 • Het behou­den van een pret­ti­ge werk- en leef­om­ge­ving.

Hier­bij komen de vol­gen­de uit­gangs­pun­ten naar voren:

Deze gedrags­co­de is uit­ge­werkt op basis van een aan­tal wet­te­lij­ke bepa­lin­gen. De regels die hier in deze gedrags­co­de beschre­ven staan, zijn geba­seerd op de Arbo-wet, arti­ke­len uit het Bur­ger­lijk Wet­boek en arti­ke­len uit het Wet­boek van Straf­recht.

Deze gedrags­co­de is bedoeld voor alle mede­wer­kers, sta­gi­ai­res, vrij­wil­li­gers, cli­ën­ten en samen­wer­kings­par­tij­en. Voor alle par­tij­en is deze gedrags­co­de inzich­te­lijk.

Visie en beleid

Rond­om­zorg vindt het belang­rijk dat haar cli­ën­ten hun leven zoveel moge­lijk op een door hen gewens­te manier vorm kun­nen geven, ervan uit gaan­de dat de gezond­heid en vei­lig­heid niet in het geding komt en dat iede­re cli­ënt de ruim­te en moge­lijk­he­den krijgt om zich naar zijn/haar vol­le poten­ti­eel te kun­nen ont­wik­ke­len. De mede­wer­kers zul­len de cli­ën­ten van­uit hun des­kun­dig­heid daar­bij onder­steu­nen. Vraag­ge­stuurd en cli­ënt­ge­richt wer­ken is dé opdracht van onze mede­wer­kers, elke dag opnieuw. Dit geldt niet alleen voor het con­tact tus­sen mede­wer­ker en cli­ën­ten. Het is ook rich­ting­ge­vend voor het con­tact tus­sen mede­wer­kers onder­ling, cli­ën­ten onder­ling en ande­ren met wie Rond­om­zorg een rela­tie onder­houdt.
Deze uit­gangs­pun­ten wordt regel­ma­tig bespro­ken tij­dens team­over­leg­gen, komen aan de orde in oplei­din­gen en cur­sus­sen. Gedu­ren­de eva­lu­a­tie- en func­ti­o­ne­rings­ge­sprek­ken wordt beke­ken of het beleid naar beho­ren wordt uit­ge­voerd of dat ver­be­te­ring nood­za­ke­lijk is.

Anders gesteld, vraag­ge­stuurd en cli­ënt­ge­richt wer­ken is type­rend voor Rond­om­zorg. Er is dan veel moge­lijk, ook in de wij­ze waar­op er met elkaar wordt omge­gaan. Ech­ter, elke vrij­heid heeft zijn gren­zen. Dat geldt ook voor omgangs­vor­men. Als iemand zich niet houdt aan deze regels, dan kun­nen maat­re­ge­len wor­den geno­men. Dit zou in uit­zon­der­lij­ke situ­a­ties zelfs kun­nen lei­den tot ont­slag (mede­wer­ker) of beëin­di­ging van zorgo­ver­een­komst (cli­ënt).

Om mis­ver­stan­den te voor­ko­men en om te laten zien dat Rond­om­zorg hecht aan bepaal­de nor­men en waar­den, volgt onder­staand een beschrij­ving van wat uit­druk­ke­lijk ver­bo­den is. Met deze richt­lij­nen wor­den de gren­zen van toe­laat­baar gedrag aan­ge­ge­ven.

Gedrag en Houding

 • Elke vorm van dis­cri­mi­na­tie op grond van gods­dienst, levens­over­tui­ging, poli­tie­ke gezind­heid, ras, huids­kleur, licha­me­lij­ke of gees­te­lij­ke beper­king, nati­o­na­li­teit, geslacht, sek­su­e­le voor­keur of op wel­ke grond ook, is niet toe­ge­staan.
 • Schel­den, dis­cri­mi­ne­ren­de taal uiten of schreeu­wen, is onge­wenst. Ook licha­me­lij­ke uitin­gen zoals het zich groot maken, het hin­der­lijk in de weg lopen of ach­ter­vol­gen wordt niet geac­cep­teerd. Dit geldt ook voor het uiten van bedrei­gin­gen. Ver­der is hand­tas­te­lijk­heid ver­bo­den, even­als het las­tig val­len. In dat ver­band kan gedacht wor­den aan het voort­du­ren­de telefoneren,stalken of het boven­ma­tig stu­ren van sms’jes, what’s app of e‑mails.
 • Elk onge­wenst sek­su­eel getin­te aan­dacht, die tot uiting komt in ver­baal, fysiek of non-ver­baal gedrag, dat zowel opzet­te­lijk als onop­zet­te­lijk kan zijn en dat voor degene(n), die hier­mee wordt/worden gecon­fron­teerd als onge­wenst en onple­zie­rig wordt erva­ren, is ver­bo­den.
 • Elke han­de­ling die ver­men­ging van zake­lij­ke- en pri­vé­be­lan­gen kan ver­oor­za­ken, dient ver­me­den te wor­den om belan­gen­ver­stren­ge­ling te voor­ko­men. Deze regel houdt in dat, zon­der per­soon­lijk belang, betrouw­baar en pro­fes­si­o­neel moet wor­den gehan­deld.
 • In geval van dief­stal van bedrijfs­ei­gen­dom­men of eigen­dom­men van cli­ën­ten dient er mel­ding te wor­den gedaan bij de direct lei­ding­ge­ven­de. Er wordt aan­gif­te gedaan en er volgt een poli­tie­on­der­zoek. Tij­dens het onder­zoek wordt een mede­wer­ker op non-actief gezet, in eer­ste instan­tie voor de duur van drie weken. Afhan­ke­lijk van de uit­komst van het onder­zoek zal bepaald wor­den wel­ke maat­re­ge­len wor­den geno­men.
 • Indien er spra­ke is van dief­stal door cli­ën­ten, zal er door Rond­om­zorg altijd aan­gif­te wor­den gedaan.
 • Tij­dens het werk bij Rond­om­zorg zijn er kle­ding­voor­schrif­ten waar­aan de mede­wer­kers moe­ten vol­doen. Je bent het visi­te­kaart­je van het bedrijf. Tij­dens het werk is het niet toe­ge­staan aan­stoot­ge­ven­de kle­ding te dra­gen. Van mede­wer­kers wordt ver­wacht dat zij zich kle­den, pas­send en repre­sen­ta­tief voor de func­tie. Dit houdt in dat men scho­ne, fris rui­ken­de en niet kapot­te kle­ding draagt.
 • Ver­der gel­den voor mede­wer­kers als zij bij cli­ën­ten werk­zaam zijn de vol­gen­de gedrags­re­gels:
 • Het is ver­bo­den te roken bij de cli­ënt thuis ten­zij dit uit­druk­ke­lijk wordt toe­ge­staan;
 • Het is ver­bo­den drugs mee te nemen en/of te gebrui­ken;
 • Het is ver­bo­den alco­hol te nut­ti­gen;
 • Met een slag‑, steek- of vuur­wa­pen of alles wat als zoda­nig kan die­nen, mag de woning van een cli­ënt of een loca­tie van Rond­om­zorg niet wor­den betre­den.
 • Voor cli­ën­ten van Rond­om­zorg gel­den dezelf­de gedrags­re­gels waar­door mede­wer­kers beschermd wor­den tegen tabaks‑, alco­hol- en drugs­ge­bruik en wapens van cli­ën­ten die zij bezoe­ken tij­dens ambu­lan­te con­tact momen­ten in de woning van de cli­ënt.
 • Wan­neer een mede­wer­ker van Rond­om­zorg bij of door een cli­ënt wordt gecon­fron­teerd met sek­su­e­le, inti­mi­da­tie, dis­cri­mi­na­tie, racis­me, agres­sie of een ande­re vorm van inti­mi­da­tie heeft hij/zijn het recht de werk­zaam­he­den bij deze cli­ënt onmid­del­lijk te onder­bre­ken zon­der dat dit een drin­gen­de reden voor in de zin van arti­kel 7:678 Bur­ger­lijk Wet­boek ople­vert. Tevens dient dit, wan­neer hier spra­ke van is, te wor­den gemeld bij de direct lei­ding­ge­ven­de. De mede­wer­ker heeft het recht om opnieuw plaat­sing bij de betrok­ken cli­ënt te wei­ge­ren, wan­neer mel­ding is gemaakt van één van boven­staan­de pun­ten.

Klachten

Navol­gen­de rege­ling is con­form het klach­ten­re­gle­ment:

 • Moch­ten cli­ën­ten of hun per­soon­lij­ke ver­te­gen­woor­di­ger klach­ten heb­ben, dan kun­nen zij deze bespre­ken met de per­soon die het betreft. Als de klacht op deze manier niet naar tevre­den­heid opge­lost kan wor­den, kan de klacht wor­den bespro­ken met de lei­ding­ge­ven­de van de mede­wer­ker. Deze zal er naar stre­ven de klacht naar tevre­den­heid op te los­sen.
 • Daar­naast is het moge­lijk de klacht te bespre­ken met onze ver­trou­wens­per­soon. Deze biedt van­uit een onaf­han­ke­lij­ke posi­tie zon­der last of rug­ge­spraak onder­steu­ning bij het zoe­ken naar oplos­sin­gen en kan bemid­de­len. Van­zelf­spre­kend is het ook altijd moge­lijk de klacht te bespre­ken met de direc­tie Rond­om­zorg.
 • In het geval mede­wer­kers klach­ten heb­ben, dan kun­nen zij deze bespre­ken met de per­soon op de klacht betrek­king heeft. Als dit niet kan, of de klacht is niet naar tevre­den­heid opge­lost, dan kan de klacht wor­den voor­ge­legd aan de lei­ding­ge­ven­de. Ver­der is het moge­lijk een klacht te bespre­ken met onze ver­trou­wens­per­soon. Deze klacht moet dan wel betrek­king heb­ben op een of meer col­le­ga’s. De ver­trou­wens­per­soon biedt dan onder­steu­ning bij het zoe­ken naar oplos­sin­gen. Ook zou over­leg met hoofd per­so­neels­za­ken van Rond­om­zorg tot een ade­qua­te behan­de­ling van een klacht kun­nen lei­den.
 • Moch­ten fami­lie­le­den of ande­re rela­ties van de cli­ënt klach­ten heb­ben, dan kun­nen ze deze bespre­ken met de per­soon die het betreft. Als dit niet moge­lijk is of de klacht is niet naar tevre­den­heid opge­lost, dan kan de klacht wor­den bespro­ken met de lei­ding­ge­ven­de van de mede­wer­ker of de direc­tie van Rond­om­zorg. Deze zal er naar stre­ven de klacht naar tevre­den­heid op te los­sen. Daar­naast is het moge­lijk de klacht te bespre­ken met de ver­trou­wens­per­soon wel­ke onder­steu­ning zal bie­den bij het zoe­ken naar oplos­sin­gen kan bemid­de­len.
 • Van­zelf­spre­kend wor­den klach­ten vol­gens de daar­voor gel­den­de pro­ce­du­res beschre­ven in de klach­ten­pro­ce­du­re behan­deld. Ook deze pro­ce­du­res zijn geba­seerd op bepaal­de nor­men en waar­den. Zodra een pro­ce­du­re wordt gestart, zul­len alle betrok­ke­nen op de hoog­te wor­den gehou­den van de gang van zaken.

Maatregelen

 • Rond­om­zorg vindt het belang­rijk trans­pa­rant te zijn met inacht­ne­ming van het pri­va­cy­re­gle­ment. Hoor- en weder­hoor zul­len altijd wor­den toe­ge­past. Dit bete­kent dat de kla­ger en dege­ne op wie de klacht betrek­king heeft, zul­len wor­den uit­ge­no­digd voor één of meer gesprek­ken. Van deze gesprek­ken zal altijd een schrif­te­lijk ver­slag wor­den gemaakt. Der­ge­lijk over­leg kan bij­voor­beeld lei­den tot afspra­ken over gedrags­re­gels en hoe de toe­pas­sing ervan wordt getoetst. Even­tu­e­le maat­re­ge­len zul­len ook altijd in ver­hou­ding (pro­por­ti­o­neel) moe­ten zijn met de ernst van de situ­a­tie. Over­plaat­sing, een offi­ci­ë­le waar­schu­wing in dos­sier en ont­slag zijn maat­re­ge­len die met betrek­king tot mede­wer­kers niet­te­min kun­nen wor­den geno­men als een klacht daar­toe aan­lei­ding geeft.
 • Met cli­ën­ten en hun rela­ties kun­nen bepaal­de gedrags­re­gels wor­den afge­spro­ken. En hoe­wel het goed hulp­ver­le­ner­schap als uit­gangs­punt voor Rond­om­zorg lei­dend is, behoudt Rond­om­zorg het recht voor onder bepaal­de omstan­dig­he­den de zorgo­ver­een­komst met de cli­ënt te beëin­di­gen. Een niet cor­rec­te beje­ge­ning van mede­wer­kers kan daar­voor als reden gel­den.
 • Het besluit om maat­re­ge­len te tref­fen wordt uit­slui­ten­de geno­men door de direc­tie van Rond­om­zorg. Deze kan ten tij­de van lang­du­ri­ge afwe­zig­heid deze bevoegd­heid over­dra­gen aan zijn/haar ver­van­ger. De direc­tie zal ech­ter niet eer­der beslis­sen dan dat deze met de betrok­ke­nen of een ver­te­gen­woor­di­ging daar­van heeft gespro­ken.
 • Van fysiek geweld, ern­sti­ge bedrei­gin­gen, ver­nie­lin­gen en/of agres­sie wordt altijd aan­gif­te gedaan bij de poli­tie.

Leef en werkomgeving

 • Rond­om­zorg hecht er gro­te waar­de aan dat er zorg­vul­dig en res­pect­vol omge­gaan wordt met de leef­om­ge­ving van onze cli­ën­ten en de werk­om­ge­ving van onze mede­wer­kers.
 • De door de direc­tie beschik­baar gestel­de mate­ri­a­len die­nen zorg­vul­dig gebruikt te wor­den, niet bescha­digd te wor­den en schoon gehou­den te wor­den. Te den­ken valt in dit ver­band aan auto’s, fiet­sen, mobie­le tele­foons, com­pu­ters, beeld­scher­men en lap­tops, mate­ri­a­len waar­mee kan­to­ren en ande­re ruim­tes zijn inge­richt, bedrijfs­kle­ding e.d.
 • Voor het gebruik van de diver­se ruim­tes van Rond­om­zorg geldt een schoon bureau en beeld­scherm beleid. Dit beleid gaat over alle aan de mede­wer­kers beschik­baar gestel­de ruim­tes als kan­to­ren, keu­kens, toi­let­ten en werk­ruim­tes.
 • Bij bescha­di­ging, ver­lies of dief­stal door cli­ën­ten en/of mede­wer­kers zul­len wij de per­soon die door onzorg­vul­dig han­de­len de scha­de, ver­lies of dief­stal heeft ver­oor­zaakt aan­spra­ke­lijk stel­len en/of aan­gif­te doen bij poli­tie. Voor het in bruik­leen heb­ben van mate­ri­a­len van Rond­om­zorg geldt het bruik­leen pro­to­col.

Dit docu­ment gaat over gedrag, over nor­men en waar­den en over maat­re­ge­len die geno­men kun­nen wor­den. Geluk­kig is er zel­den spra­ke van ontoe­laat­baar gedrag. Het gaat om uit­zon­der­lij­ke situ­a­ties. Niet­te­min vindt Rond­om­zorg het van belang hier­over dui­de­lijk te zijn met het oog op de vei­lig­heid van cli­ën­ten, hun rela­ties en mede­wer­kers. Laten we res­pect­vol met elkaar omgaan. Dan is er veel moge­lijk.

Print Friendly, PDF & Email