Klachtenprocedure

Onze bedoe­ling met een klach­ten­pro­ce­du­re is om voor klan­ten de moge­lijk­heid te schep­pen om op en aan­mer­kin­gen en / of klach­ten bespreek­baar te maken. Onze insteek is dat een klant die klaagt een klant is om te koes­te­ren: hij of zij wil graag klant blij­ven maar wil dat zaken anders of beter aan­ge­pakt wor­den. Wij wil­len graag van onze klan­ten leren. Het is natuur­lijk ook zo dat een klant, zeker als hij / zij een pro­bleem heeft met een van onze mede­wer­kers, mis­schien een zeke­re mate van afhan­ke­lijk­heid kan erva­ren. Om die reden heb­ben wij een onaf­han­ke­lijk klach­ten­func­ti­o­na­ris van de Stich­ting Exper­ti­se­cen­trum Klacht- en Gezondheidsrecht.1)https://www.eckg.nl/

Als een klant van Rond­om­zorg het ergens niet mee eens is, zich bena­deeld voelt of er anders­zins iets is dat de zorg­ver­le­ning bemoei­lijkt, dan gaat Rond­om­zorg er van uit dat die klant de wer­ker in kwes­tie of de lei­din­ge­ven­de daar­van op de hoog­te stelt en hier­over in gesprek gaat.
Mocht het ver­trou­wen dus­da­nig geschaad zijn dat dit niet kan, of er ande­re zwaar­we­gen­de rede­nen zijn dan kun­nen onder­staan­de stap­pen gevolgd wor­den:

  1. Een klacht dient schrif­te­lijk gemeld wor­den bij het secre­ta­ri­aat van Rondomzorg.2)Postadres: post­bus 2737 | 8901AE Leeuwarden
  2. Het secre­ta­ri­aat zal de klacht door­ge­ven aan de lei­ding­ge­ven­de van de afde­ling die het betreft en een afschrift van de klacht door­stu­ren naar mw. Suzan­ne Bin­da-Benist, onaf­han­ke­lijk klach­ten­func­ti­o­na­ris van de Stich­ting Exper­ti­se­cen­trum Klacht- en Gezond­heids­recht. Ook de direc­tie van Rond­om­zorg krijgt een afschrift van de klacht.
  3. De lei­ding­ge­ven­de zal de klant (en een even­tu­e­le steun­fi­guur / ver­te­gen­woor­di­ger) bin­nen 10 werk­da­gen uit­no­di­gen voor een gesprek. De bedoe­ling van dit gesprek is om te zien of er zoda­nig iets ver­an­derd kan wor­den dat de klant goed gehol­pen kan wor­den. Van het gesprek wordt een kort ver­slag gemaakt waar­in gemaak­te afspra­ken dui­de­lijk ver­woord wor­den. Er wordt een afspraak gemaakt voor een twee­de gesprek om te con­tro­le­ren of de gemaak­te afspra­ken ook resul­taat heb­ben. Een kopie van het gespreks­ver­slag zal ook naar mw. Bin­da-Benist en de direc­tie gestuurd wor­den.

Als een klant niet de ruim­te voelt om bij de lei­ding­ge­ven­de te mel­den, of als boven­staan­de stap­pen niet tot bevre­di­gend resul­taat lei­den, kan er con­tact gezocht wor­den met mw. Bin­da-Benist. Zij zal dan bemid­de­len tus­sen de klant en Rond­om­zorg.

Con­form de Wkkgz3)Wet Kwa­li­teit en Klach­ten Gezondheidszorg is Rond­om­zorg aan­ge­slo­ten bij de Stich­ting Geschil­len­co­mis­sies Con­su­men­ten­za­ken. Mocht u er met boven­staan­de klach­ten­pro­ce­du­re niet uit komen dan kunt u con­tact met hen opne­men. De Wkkgz betreft ove­ri­gens alleen de Ziek­te­kos­ten­ver­ze­ke­rings­wet en de Wet Lang­du­ri­ge Zorg. Jeugd­zorg en de WMO val­len daar niet onder en voor die zorg­vor­men kunt u (nog) niet terecht bij de Geschil­len­co­mis­sie.

Van alle con­tac­ten in deze klach­ten­pro­ce­du­re zal een dos­sier bij­ge­hou­den wor­den. Dit dos­sier zal te allen tij­de ter inza­ge zijn voor de kla­ger.

Mw. Bin­da-Benist is op de vol­gen­de wij­ze bereik­baar:
E‑mailadres:S.Binda@eckg.nl
Tele­foon­num­mer: 023–7001210
(Alge­meen num­mer 9.00 – 12.00 ma t/m vr)
De geschil­len­co­mis­sie kunt u als volgt vin­den:
www.degeschillencommissie.nl/consumenten/
Tele­foon­num­mer: 070–3105310
Print Friendly, PDF & Email

Voetnoten   [ + ]

1. https://www.eckg.nl/
2. Postadres: post­bus 2737 | 8901AE Leeuwarden
3. Wet Kwa­li­teit en Klach­ten Gezondheidszorg