Beschermd Wonen

Bescher­ming waar nodig en Gewoon waar het kan. Dat is het uit­gangs­punt voor Beschermd Wonen voor ons. Geen hek­ken, geen afge­scherm­de leef­om­ge­ving, maar mid­den in de buurt mid­den in het ech­te leven. Samen doen en mee­doen, wat je zelf kunt voor­al ook zelf doen en onder­steu­ning bij wat moei­lij­ker gaat. Gebruik maken van elkaars moge­lijk­he­den, soci­a­le samen­hang, onder­ling en met de omge­ving.

Woon­lo­ca­tie Zuid­vliet is een buurt in een buurt, non­ca­te­go­raal qua doel­groep, Woon­lo­ca­tie Noord­vliet een klein appar­te­ment­ge­bouw boven het kat­ten­ca­fé waar samen doen kan en pri­va­cy indien gewenst moge­lijk is.

Beschermd Wonen kan met een beschik­king van de gemeen­te of een PGB van­uit de Wet Lang­du­ri­ge Zorg.

Print Friendly, PDF & Email